Pochválený buď Ježiš Kristus!

Nachádzate sa na oficiálnych stránkach Rímskokatolíckej farnosti Beckov.

VITAJTE!

A nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

70 rokov života nášho pastiera trnavského arcibiskupa Jána

Dňa 28. mája 1953 sa v Bratislave narodil náš trnavský arcibiskup Mons Ján Orosch.

AJ touto cestou Vám, pán arcibiskup, za celú našu farnosť blahoželáme. Vyprosujeme Vám od Pána Boha veľa milostí a svetla Ducha Svätého pri vedení trnavskej diecézy. Aby ste aj v pomýlených časoch zostali verným nástupcom apoštolov a pevným obrancom Cirkvi a katolíckej viery, prirodzeného mravného zákona a rodiny, nerozlučnosti manželstva – (tohto Bohom ustanoveného jedinečného spojenia muža a ženy) a nedotknuteľnosti života od počatia po prirodzenú smrť.

Na príhovor Panny Márie, nech Vás Pán obdarí zdravím, odvahou, pokojom a potrebnými silami v boji o spásu nesmrteľných duší.

Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky

I zjavili sa nad nimi akoby ohnivé jazyky a všetkých naplnil Duch Svätý (porov. Sk2, 3-4)

Nový oltár.

Milí farníci, rodáci a sympatizanti. Naše dielo sa pomaly blíži k šťastnému dokončeniu. Aj kvôli Vám. Ďakujeme

Rímskokat. cirkev Farnosť BECKOV
SK3209000000000041693325
GIBASKBX

Nech Pán žehná každého, kto akýmkoľvek spôsobom prispel na pomoc. Bohu vďaka!

spomienka na žalostný stav, v ktorom som oltár našiel po svojom príchode do farnosti…

Pán môj a Boh môj!

Giuseppe Bottani, Neveriaci Tomáš, 18. stor.

Vieme, že Pán zmŕtvych už vstal – Kristus náš, Aleluja! Milostivý buď kráľ Kristus – sláva Ti, Aleluja!

Milí veriaci, želám vám požehnané Veľkonočné sviatky, prežiarené Pánovým víťazstvom nad hriechom a smrťou.

Raffaellino del Garbo, Zmŕtvychvstanie Pána, 1510, Florencia

Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta, poďte pokloňme sa!

Diego Velazquez, Ukrižovanie, 1632, Madrid

Jeden zo vznešených spevov Veľkého týždňa:

Kedykoľvek budete toto činiť, čiňte to na moju pamiatku.

Juan de Juanes, Posledná večera, 1560, Madrid

Hosana Synovi Dávidovmu!

Willem van Herp, 17. st. Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, Nationalmuseum – Stockholm

Predveľkonočné spovedanie:

29.03. (streda) farský kostol 16:00 – 17:00

Pompeo Battoni, návrat márnotratného syna, 18. stor.

Sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna…

Iz 7, 14

Mazzanti Ludovico, Zvestovanie, 18. stor.

Ustanovil ho pánom svojho domu a vladárom celého svojho majetku:

sv. Jozef, ženích Panny Márie a ochranca Cirkvi svätej katolíckej

Najstarostlivejší ochranca Svätej rodiny, stráž nad vyvoleným pokolením Ježiša Krista a odvracaj od nás, najláskavejší otče, všetku nákazu bludu a skazenosti.

( z modlitby pápeža Leva XIII.)

Kresťanstvo – rozprávka?

Tri dôvody pre pôst od sv. Tomáša Akvinského.

Pamätaj človeče, že si prach a na prach sa obrátiš.

Predpôstne zamyslenie o modlitbe sv. ruženca:

A nevydaj, čo je naše cudzím.

hrob sv. Cyrila v bazilike sv. Klimenta v Ríme

Obetovanie Pána 2.2. 2023

alebo Očisťovanie Panny Márie (pôvodný názov)

Reni Guido, Purification V. 1636

Myšlienka k referendu 21. 1. 2023

Milá Slovenská republika!

Blahoželanie k narodeninám

Modlime sa:

Bože, večná odmena verných služobníkov, prosíme Ťa za dušu nášho zosnulého pápeža Benedikta, ktorého si bol ustanovil za Petrovho nástupcu a za najvyššieho pastiera svojej Cirkvi, daj, aby tajomstvo tvojej lásky a tvojho zľutovania, ktoré na zemi tak verne vysluhoval, bolo mu v nebi prameňom večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

Pozretia 8506