Pochválený buď Ježiš Kristus!

Nachádzate sa na oficiálnych stránkach Rímskokatolíckej farnosti Beckov.

VITAJTE!

A nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Tebe slovenská spieva krajina (15.9.)

Šaštín, milostivá a zázračná socha trpiacej Matky Božej s umučeným Synom v náručí, hlavný oltár

Pozdravujeme Ťa, Patrónka Slovenska, Sedembolestná Matička, našej zemi si Patrónka, naša dobrá Matka!

K Tebe nás priviedli apoštoli viery svätý Cyril svätý Metod, keď pohanstva ťažkých nehôd zbavili nás vtedy.

Národ slovenský Ťa už oddávna volá Patrónkou svojej krajiny, veď ho neochránil iný, len Ty, Tvoja ruka.

Našu zem Tatári keď plienili, drali, k Tebe sa naši otcovia, keď sa lúčili do boja, vrúcne utiekali.

Tys ´ nás ochránila, keď turecká sila dobýjala naše hory a v krvavom hroznom boji Ty si pri nás stála.

Pomáhala si nám ochrániť Boží chrám, keď zo srdca vieru, Krista i teba vziať, Panna čistá, odpadlíci chceli.

Vypros nám pomoci, žehnaj vo dne v noci, zachovaj národ vo viere, keď nepriateľ nám ju berie, pomáhaj nám v boji.

Naša dobrá Matka, Patrónka Slovenska, Tebe národ porúčame, svoje srdcia oddávame, Tebe žiť, mrieť chceme.

JKS 396

Mena Panny Márie (12.9.)

Dnes je tomu 340 rokov, čo spojené katolícke vojská zvíťazili v bitke pri Viedni nad Turkami a moslimskou inváziou do kresťanského sveta. Ďakujeme Pánovi za milosť uchovania si nášho náboženstva, za ochranu vlasti. Ďakujeme za mocný príhovor Panny Márie, pod ktorej zástavami sa bojovalo. Zároveň prosíme Všemohúceho Boha, aby sme prestali zrádzať odkaz našich statočných predkov a verne niesli Kristovu zástavu aj naprieč touto pomýlenou dobou.

Narodenie Panny Márie (8.9.)

Pozdravená buď Mária vrúcne od nás každého! (JKS 366)

Svätoštefanské farské hodové posedenie

Zo sekcie: myšlienky…

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (29.8.)

Giovanni Lanfranco 17. stor. Sťatie Jána Krstiteľa, Taliansko

Mučeník nerozlučnosti manželstva a nemennosti Božích príkazov, slávny Pánov predchodca, sv. Ján Krstiteľ, oroduj za nás a chráň nás pred zbabelosťou a bezočivosťou prekrúcať Pánove príkazy.

Pozvanie na hodové farské posedenie:

Premenenie Pána (6.8.)

Francesco Zuccarelli, 18. stor. Premenenie Pána

Národný pochod – Hrdí na rodinu 22.7.2023 Bratislava

(pre viac: klik sem)

Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

V jazyku rodnom Boha ospievali,
v materskej reči, knihy napísali.
Získali láskou Kristu národ celý,
naveky život tak nám zachovali.
Nezhynie rod, čo veriť neprestane,
dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

z velehradskej hymny
František Gyurkovits, 1926, sv. Cyril a Metod

Procesia na Božie Telo.

Nový oltár.

Dokončenie diela. Milí farníci, rodáci a sympatizanti. Ďakujeme!

Rímskokat. cirkev Farnosť BECKOV
SK3209000000000041693325
GIBASKBX

Nech Pán žehná každého, kto akýmkoľvek spôsobom prispel na pomoc. Bohu vďaka!

spomienka na žalostný stav, v ktorom som oltár našiel po svojom príchode do farnosti…

70 rokov života nášho pastiera trnavského arcibiskupa Jána

Dňa 28. mája 1953 sa v Bratislave narodil náš trnavský arcibiskup Mons Ján Orosch.

AJ touto cestou Vám, pán arcibiskup, za celú našu farnosť blahoželáme. Vyprosujeme Vám od Pána Boha veľa milostí a svetla Ducha Svätého pri vedení trnavskej diecézy. Aby ste aj v pomýlených časoch zostali verným nástupcom apoštolov a pevným obrancom Cirkvi a katolíckej viery, prirodzeného mravného zákona a rodiny, nerozlučnosti manželstva – (tohto Bohom ustanoveného jedinečného spojenia muža a ženy) a nedotknuteľnosti života od počatia po prirodzenú smrť.

Na príhovor Panny Márie, nech Vás Pán obdarí zdravím, odvahou, pokojom a potrebnými silami v boji o spásu nesmrteľných duší.

Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky

I zjavili sa nad nimi akoby ohnivé jazyky a všetkých naplnil Duch Svätý (porov. Sk2, 3-4)

Pán môj a Boh môj!

Giuseppe Bottani, Neveriaci Tomáš, 18. stor.

Vieme, že Pán zmŕtvych už vstal – Kristus náš, Aleluja! Milostivý buď kráľ Kristus – sláva Ti, Aleluja!

Milí veriaci, želám vám požehnané Veľkonočné sviatky, prežiarené Pánovým víťazstvom nad hriechom a smrťou.

Raffaellino del Garbo, Zmŕtvychvstanie Pána, 1510, Florencia

Hľa drevo kríža, na ktorom zomrel Spasiteľ sveta, poďte pokloňme sa!

Diego Velazquez, Ukrižovanie, 1632, Madrid

Jeden zo vznešených spevov Veľkého týždňa:

Kedykoľvek budete toto činiť, čiňte to na moju pamiatku.

Juan de Juanes, Posledná večera, 1560, Madrid

Hosana Synovi Dávidovmu!

Willem van Herp, 17. st. Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, Nationalmuseum – Stockholm

Predveľkonočné spovedanie:

29.03. (streda) farský kostol 16:00 – 17:00

Pompeo Battoni, návrat márnotratného syna, 18. stor.

Sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna…

Iz 7, 14

Mazzanti Ludovico, Zvestovanie, 18. stor.

Ustanovil ho pánom svojho domu a vladárom celého svojho majetku:

sv. Jozef, ženích Panny Márie a ochranca Cirkvi svätej katolíckej

Najstarostlivejší ochranca Svätej rodiny, stráž nad vyvoleným pokolením Ježiša Krista a odvracaj od nás, najláskavejší otče, všetku nákazu bludu a skazenosti.

( z modlitby pápeža Leva XIII.)

Kresťanstvo – rozprávka?

Tri dôvody pre pôst od sv. Tomáša Akvinského.

Pamätaj človeče, že si prach a na prach sa obrátiš.

Predpôstne zamyslenie o modlitbe sv. ruženca:

Obetovanie Pána 2.2. 2023

alebo Očisťovanie Panny Márie (pôvodný názov)

Reni Guido, Purification V. 1636

Myšlienka k referendu 21. 1. 2023

Milá Slovenská republika!

Blahoželanie k narodeninám

Modlime sa:

Bože, večná odmena verných služobníkov, prosíme Ťa za dušu nášho zosnulého pápeža Benedikta, ktorého si bol ustanovil za Petrovho nástupcu a za najvyššieho pastiera svojej Cirkvi, daj, aby tajomstvo tvojej lásky a tvojho zľutovania, ktoré na zemi tak verne vysluhoval, bolo mu v nebi prameňom večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

Pozretia 14544