Pochválený buď Ježiš Kristus!

Nachádzate sa na oficiálnych stránkach Rímskokatolíckej farnosti Beckov.

VITAJTE!

A nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.

Svätí Cyril a Metod, orodujte za nás!

80 rokov od bombardovania Bratislavy. 16.6.1944 – smutné výročie.

BOŽIE TELO: 2024

SLÁVA OTCU I SYNU I DUCHU SVÄTÉMU

ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Zoslanie Ducha Svätého.

Príď Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich a zapáľ v nich oheň svojej lásky.

Zacarías González Velázquez – Zoslanie Ducha Svätého 1795

15. máj 2024

Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade.

Ani po Veľkej Noci nezaškodí opätovne sa mysľou vrátiť do centra tajomstva nášho vykúpenia a zamyslieť sa nad tým, čo Pán Ježiš prežíval, keď sa chystal za nás vydať svoj život. (rozjímanie)

K voľbám nového prezidenta.

Aleluja, radujme sa, Ježiš Kristus z mŕtvych vstal!

Hľa drevo kríža na ktorom zomrel Spasiteľ sveta, poďte, pokloňme sa! (Veľký piatok)

Toto robte na moju pamiatku! (Zelený štvrtok)

Najstaršie zobrazenia Poslednej večere.

Hosanna Synovi Dávidovmu!

Willem van Herp, 17. st. Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema, Nationalmuseum – Stockholm

Ustanovil ho pánom svojho domu a vladárom celého svojho majetku:

sv. Jozef, ženích Panny Márie a ochranca Cirkvi svätej katolíckej

Najstarostlivejší ochranca Svätej rodiny, stráž nad vyvoleným pokolením Ježiša Krista a odvracaj od nás, najláskavejší otče, všetku nákazu bludu a skazenosti.

( z modlitby pápeža Leva XIII.)

Zo sekcie „Myšlienky“:

Pamätaj človeče, že si prach a na prach sa obrátiš.

Obetovanie Pána

the presentation of the temple, Phillippe de Champaigne – 1648

Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, ty si sa nám dal poznať v ľudskej prirodzenosti a v dnešný deň ťa rodičia predstavili v chráme; teba spoznal, do náručia vzal a požehnal Simeon, úctyhodný starec, ožiarený svetlom Ducha Svätého; dopraj milostivo, aby sme aj my, poučení milosťou tohože Ducha Svätého, pravdivo poznali a verne milovali teba, Boha a Pána, lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom, v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov. Amen.

Kázeň p. arcibiskupa Babjaka aj o „Fiducia supplicans“

Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.

Matthias Stom: Konungarnas tillbedjan. National Museum 1792

A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. (Mt 2, 9-11)

+POŽEHNANÝ NOVÝ ROK+

1. výročie odchodu do večnosti Sv. otca Benedikta XVI.

Jasličková pobožnosť

Vianočná výzdoba farského kostola 2023

Všetkým, ktorí ste sa obetavo a trpezlivo pričinili, aby bol náš chrám dôstojne vyzdobený na slávnosť Narodenia nášho Spasiteľa, úprimne ďakujem.

Et verbum caro factum est

et habitavit in nobis (Jn 1, 14)

Všetkým veriacim vo farnosti, (v Beckove, Rakoľuboch, Kálnici i na Krivosúd-Bodovke,) ale aj všetkým ľuďom dobrej vôle, želám zo srdca požehnané sviatky Narodenia nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista z Márie Panny.

František Mašek, správca farnosti

Klaňanie sa pastierov, 1608 – Peter Paul Rubens

Pán Ježiš prišiel, prichádza a príde.

Malé adventné zamyslenie.

Pražské Jezuliatko, r.k. farský kostol v Beckove

Bože, ku tebe voláme v nebe…

Bože ku tebe, voláme v nebe, jak vo dne tak v noci, buď nám na pomoci: Prídi, prídi, Spasiteľu!

Obetu čistú, čos´ nechal svetu, sluha tvoj predkladá, milosti dar žiada, Jezu Kriste, Spasiteľu.

Tá obeť svätá, za hriechy sveta, v svedomí zlých ľudí, pokánie nech budí, Jezu Kriste, Spasiteľu.

Príchod tvoj Pane, daj, nech sa stane, skrz túto obetu užitočným svetu. Prídi, prídi, Spasiteľu! (JKS 4)

Však viete, aký je čas, že už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. (Rim 13, 11-14)

POŽEHNANÝ ADVENT!

(Kartúzia – kláštor Marienau, Nemecko, kartuziánsky rítus)

Tradícia Cirkvi o hriechu sodomie

Malá zbierka citátov od cirkevných Otcov a učiteľov Cirkvi.

Svätou Zemou opäť tečie krv nevinných

Zemou, po ktorej 33 rokov chodil náš Spasiteľ a Pán, Bohočlovek Ježiš Kristus, zemou, kde hlásal evanjeliovú blahozvesť o odpúšťaní a láske, zemou kde vylial svoju krv pri dobrovoľnej obeti na kríži za nás hriešnikov, aby nás uzmieril s Bohom a nemusela už tiecť žiadna iná, v zemi kde ustanovil a ponúkol ľuďom novú a večnú zmluvu, skrze ktorú smieme vstúpiť do hriechom strateného raja, opäť od 7. 10. 2023 tečie krv nevinných.

1. a 2. 11. v kocke:

Teológia a učenie katolíckej viery týchto dní (1. a 2. 11.) zhrnutá v kocke, resp. v jednom obraze: (Nech Vás Pán a jeho anjeli bezpečne sprevádzajú na cestách k hrobom vašich milovaných)

Všetkých svätých

Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“

(Zjv 7, 9-10)

Mier je dielom spravodlivosti

pápež Pius XII., viedol Cirkev v rokoch 1939 – 1958

Varovanie pred pochabou zábavou tzv. halloweenom.

Už čoskoro budeme sláviť sviatok Všetkých svätých a po ňom spomienku na zosnulých veriacich. A preto chcem vopred upozorniť na nebezpečenstvo, ktoré sa v našich končinách pod rúškom zábavy udomácnilo z cudzieho nekatolíckeho prostredia. Nech potom, keď príde tichý čas dušičkový, sme si nemuseli myseľ otravovať týmto odpadom a venovali sa už len podstatnému. Zvelebovaniu Boha za obdivuhodné dielo jeho milosti vo svätých a pomoci dušiam trpiacim dočasné tresty v očistci.

Cítiť s Cirkvou, žiť s Cirkvou, milovať Cirkev

Dávam do pozornosti zaujímavú a povzbudzujúcu kázeň nášho trnavského pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, pri príležitosti ďakovnej sv. omše nášho jubilanta pána arcibiskupa Mons. Jána Sokola.

90 rokov – Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup a metropolita.

Dňa 9. októbra 2023 sa dožil požehnaného veku 90 rokov, bývalý arcibiskup trnavský a metropolita Slovenska Mons. Ján Sokol. Jeho biskupské heslo znie: „Renovatio spiritualis per Mariam“ v preklade: Duchovná obnova skrze Máriu.

Jubilant Mons. Ján Sokol, (Autor foto: Filip Hoško,)

Ďakujeme mu za jeho verné svedectvo kňazského života a úprimnú lásku k Cirkvi i Slovenskému národu.

A zo srdca mu blahoželáme!

Zaujímavosťou je aj to, že bol prvým metropolitom Slovenskej cirkevnej provincie po arcibiskupovi a metropolitovi Veľkej Moravy, sv. Metodovi. (Viac TU.)

Pán arcibiskup je aj spoluautorom zaujímavej knihy svojich spomienok s názvom: Je čas mlčať a čas hovoriť. Trnavskú arcidiecézu viedol v rokoch: 1987 – 2009.

Ružencový mesiac – október

Bartolomé Esteban Murillo, Madonna del rosario, 17. stor.

K voľbám 2023…

Tebe slovenská spieva krajina (15.9.)

Šaštín, milostivá a zázračná socha trpiacej Matky Božej s umučeným Synom v náručí, hlavný oltár

Pozdravujeme Ťa, Patrónka Slovenska, Sedembolestná Matička, našej zemi si Patrónka, naša dobrá Matka!

K Tebe nás priviedli apoštoli viery svätý Cyril svätý Metod, keď pohanstva ťažkých nehôd zbavili nás vtedy.

Národ slovenský Ťa už oddávna volá Patrónkou svojej krajiny, veď ho neochránil iný, len Ty, Tvoja ruka.

Našu zem Tatári keď plienili, drali, k Tebe sa naši otcovia, keď sa lúčili do boja, vrúcne utiekali.

Tys ´ nás ochránila, keď turecká sila dobýjala naše hory a v krvavom hroznom boji Ty si pri nás stála.

Pomáhala si nám ochrániť Boží chrám, keď zo srdca vieru, Krista i teba vziať, Panna čistá, odpadlíci chceli.

Vypros nám pomoci, žehnaj vo dne v noci, zachovaj národ vo viere, keď nepriateľ nám ju berie, pomáhaj nám v boji.

Naša dobrá Matka, Patrónka Slovenska, Tebe národ porúčame, svoje srdcia oddávame, Tebe žiť, mrieť chceme.

JKS 396

Mena Panny Márie (12.9.)

Dnes je tomu 340 rokov, čo spojené katolícke vojská zvíťazili v bitke pri Viedni nad Turkami a moslimskou inváziou do kresťanského sveta. Ďakujeme Pánovi za milosť uchovania si nášho náboženstva, za ochranu vlasti. Ďakujeme za mocný príhovor Panny Márie, pod ktorej zástavami sa bojovalo. Zároveň prosíme Všemohúceho Boha, aby sme prestali zrádzať odkaz našich statočných predkov a verne niesli Kristovu zástavu aj naprieč touto pomýlenou dobou.

Narodenie Panny Márie (8.9.)

Pozdravená buď Mária vrúcne od nás každého! (JKS 366)

Svätoštefanské farské hodové posedenie

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa (29.8.)

Giovanni Lanfranco 17. stor. Sťatie Jána Krstiteľa, Taliansko

Mučeník nerozlučnosti manželstva a nemennosti Božích príkazov, slávny Pánov predchodca, sv. Ján Krstiteľ, oroduj za nás a chráň nás pred zbabelosťou a bezočivosťou prekrúcať Pánove príkazy.

Pozvanie na hodové farské posedenie:

Premenenie Pána (6.8.)

Francesco Zuccarelli, 18. stor. Premenenie Pána

Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

V jazyku rodnom Boha ospievali,
v materskej reči, knihy napísali.
Získali láskou Kristu národ celý,
naveky život tak nám zachovali.
Nezhynie rod, čo veriť neprestane,
dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!

z velehradskej hymny
František Gyurkovits, 1926, sv. Cyril a Metod

Nový oltár.

Dokončenie diela. Milí farníci, rodáci a sympatizanti. Ďakujeme!

Rímskokat. cirkev Farnosť BECKOV
SK3209000000000041693325
GIBASKBX

Nech Pán žehná každého, kto akýmkoľvek spôsobom prispel na pomoc. Bohu vďaka!

spomienka na žalostný stav, v ktorom som oltár našiel po svojom príchode do farnosti…

70 rokov života nášho pastiera trnavského arcibiskupa Jána

Dňa 28. mája 1953 sa v Bratislave narodil náš trnavský arcibiskup Mons Ján Orosch.

AJ touto cestou Vám, pán arcibiskup, za celú našu farnosť blahoželáme. Vyprosujeme Vám od Pána Boha veľa milostí a svetla Ducha Svätého pri vedení trnavskej diecézy. Aby ste aj v pomýlených časoch zostali verným nástupcom apoštolov a pevným obrancom Cirkvi a katolíckej viery, prirodzeného mravného zákona a rodiny, nerozlučnosti manželstva – (tohto Bohom ustanoveného jedinečného spojenia muža a ženy) a nedotknuteľnosti života od počatia po prirodzenú smrť.

Na príhovor Panny Márie, nech Vás Pán obdarí zdravím, odvahou, pokojom a potrebnými silami v boji o spásu nesmrteľných duší.

Milá Slovenská republika!

Blahoželanie k narodeninám