Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

Všemohúci a večný Bože, ty si našim otcom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. S vďačným srdcom oslavujeme týchto našich apoštolov, skrze ktorých sme spoznali svetlo pravdy, nášho Pána Ježiša Krista a vrúcne ťa prosíme, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov a statočne vyznávali svoju vieru, ku ktorej sa hrdo hlásime.

Hymna velehradská (originál tu:)

slovenská verzia:

Bože čos´ráčil

1.  Bože čos´ráčil pred tisícmi rokmi
rozsvietiť otcom svetlo viery pravej,
ktorý si viedol apoštolov kroky
z východu v naše rodné kraje drahé.
/: K tebe hlas prosby z našej vlasti vanie,
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! :/

2.  Na Velehrade bratia zo Solúna,
Cyril a Metod hlásali nám spásu,
Voviedli nás do Cirkvi svätej lona,
Učili národ poznať čností krásu.
/: Od doby tej nám svetlo viery planie,
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! :/

3.  V jazyku rodnom Boha ospievali,
v materskej reči knihy napísali,
získali láskou Kristu národ celý,
na veky život tak nám zachovali.
/: Nezhynie rod, čo veriť neprestane,
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! :/

4.  Koľko to búrok na vlasť sa už znieslo,
O život sme sa museli biť v boji.
Mohutné sídlo Svätopluka kleslo,
Veľký hrad viery bez pohromy stojí.
/: Apoštolov to dielo požehnané,
Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane! :/

Velehrad, hl. oltár
Jozef Hanula, 1926, svätí vierozvestci Cyril a Metod

ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔⰟ – PROGLAS

Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,

dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho…

Hlaholské písmo:

14. február 869

V tento deň, si Pán povolal do svojho kráľovstva v Ríme nášho vierozvestca sv. Cyrila.

hrob sv. Cyrila v bazilike sv. Klementa – Rím

„Vzhliadni, Pane, milosťou svojou na naše kráľovstvo. A nevydaj, čo je naše cudzím. A neoddaj nás v korisť národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kraľuje  s Otcom i Svätým Duchom.“

Z modlitby sv. Cyrila na smrteľnej posteli.