Jasličková pobožnosť 2023

26. decembra, na sv. Štefana, mučeníka sa vo farskom kostole v Beckove uskutočnila jasličková pobožnosť detí, ktorú zorganizovali a nacvičili starostliví rodičia. Ďakujeme za milý zážitok. Veríme, že sme si aj takto dôstojne a s láskou uctili nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, ktorého narodenia oslavujeme. Na jej záver bolo zasvätenie detí a rodín Svätej rodine: Ježiša, Márie a Jozefa. Všetkým, ktorí ste sa pričinili o to, aby sa pobožnosť vydarila, vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať!

Modlitba zasvätenia:

Ježiš, Mária, Jozef, vy ste tvorili na zemi pozemskú rodinu, plnú lásky samotného Boha a vo vzájomnej jednote ste zachovávali Jeho svätý zákon lásky. To je dôvod, prečo vám záleží na každom človeku, na každej ľudskej rodine. Matka Mária, Kráľovná rodiny, naše rodiny v zjednotení dnes prichádzajú k tvojím nohám a zasväcujú sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Pod tvojou materinskou ochranou veď  mladých a naše rodiny k svojmu Božskému Synovi, Ježišovi Kristovi. Pane Ježišu, spojení v tvojom svätom mene, prosíme, posväcuj a zjednocuj vo svojom Božskom Srdci našich mladých, deti, naše rodiny i tých skôr narodených, všetkých ktorí sme sa tu zišli a to na mocný príhovor Nepoškvrneného  Srdca tvojej Matky Panny Márie. Učiň svojou mocou, aby naše srdcia žili v Božej láske a jednote, ako vaše srdcia a aby nás nič nedokázalo odlúčiť. Božské Srdce nášho Pána Ježiša Krista a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré bijete v zjednotenej láske, osobitne vám zasväcujeme deti, mladých a rodiny. Veďte ich výchovu v Duchu Svätom, v pokore, láske, viere a oddanosti Vám i svätej Cirkvi. Ako domáca cirkev, nech sú naše rodiny spoločenstvom pravej viery, modlitby, vernej lásky, obetavej služby a tiež spoločenstvom ľudských a kresťanských čností. Božské Srdce Ježišovo, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, nevinné a statočné srdce sv. Jozefa, ochraňujte naše rodiny od útokov satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.  Amen.

zopár fotiek:

a nejaký ten amatérsky videozáznam: