Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane!

Všemohúci a večný Bože, ty si našim otcom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. S vďačným srdcom oslavujeme týchto našich apoštolov, skrze ktorých sme spoznali svetlo pravdy – Ježiša Krista a vrúcne ťa prosíme, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov a statočne vyznávali svoju vieru, ku ktorej sa hrdo hlásime.

Jozef Hanula, 1926, vierozvesci sv. Cyril a Metod

ⰒⰓⰑⰃⰎⰀⰔⰟ – PROGLAS

Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.

Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,

dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho…

Hlaholské písmo:

14. február 869

V tento deň, si Pán povolal do svojho kráľovstva v Ríme nášho vierozvestca sv. Cyrila.

súsošie sv. Cyrila a Metoda v Třebíči

„Vzhliadni, Pane, milosťou svojou na naše kráľovstvo. A nevydaj, čo je naše cudzím. A neoddaj nás v korisť národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý kraľuje  s Otcom i Svätým Duchom.“

Z modlitby sv. Cyrila na smrteľnej posteli.